interior-2685521_1920

לצערנו אין כיום בשוק מערכות כאלה לרכישה. הבדיקה מתבצעת מול היצרן או היבואן. אפשר להפנות אלינו יצרנים ו/או יבואנים לבדיקת הדגם המוצר לצורך בדיקתו והנפקת אישור במידה והוא מותאם לשימוש בשבת.

מפרט הלכתי

במקומות רבים מותקנים ברזים עם חיישנים המזהים את ידי האדם מתחת לברז, ונותנים לברז הוראה להיפתח. לדעת רוב ככל הפוסקים,[29] הפעלת מכשיר חשמלי על ידי חיישן באופן מכוון נחשבת כהפעלה בידיים, ולכל הפחות כגרמא, ולכן אין לה היתר בשבת.[30]

ישנם ברזים שבהם יש גם ברז מכני, בנוסף לחיישן ולמנגנון החשמלי. חשוב לוודא שהברז המכני מאושר על ידי מכון צמת.

[29] ראו במאמרו של הרב ישראל רוזן: חיישנים אלקטרוניים בשבת, תחומין לה (תשע"ה) עמ' 161-153; הרב איתם הנקין, גדרי האיסור בדלת חשמלית ובשאר חיישנים בשבת – תגובה, אמונת עתיך 105, תשרי תשע"ה, עמ' 85-81; וכן בתגובתו שם 110, שבט תשע"ו, עמ' 8-7. ראו גם שו"ת מנחת אשר (א,לב) שהתיר היתרים פרטיים מסוימים בחיישנים, וראה את עצם האיסור להפעיל מכשור חשמלי בשבת על ידי חיישנים כדבר הברור מאליו.
[30] יצא מן הכלל הרב נחום רבינוביץ' (אמונת עתיך 104 עמ' 68-66; ושוב שם 112, תמוז תשע"ו, עמ' 126-124) שסבר שאם האדם מפעיל את החיישן בדרך הילוכו, הדבר מותר אף כשנעשה באופן מכוון. אך דעה זו יחידאית ואינה מקובלת להלכה, וידוע לכל ששומרי השבת בכל מקום נמנעים מלעבור בדלתות חשמליות, דבר שהרב רבינוביץ' לשיטתו כתב שאין בו איסור.

מראש

ניתן לרכוש משטחים המאושרים ע"י המכון ולפעול על פי הנחיות ההכשרה הכתובות באישור.

ממי רוכשים? מול החברות המשווקת.

איפה מוודאים שהאישור תקף ומתאים? באתר מכון צומת

למה צריך לשים לב באישור? התאמת שם הדגם, תוקף והנחיות שימוש.

בדיעבד

לבדוק האם הדגם שהותקן מאושר לשימוש ע"י המכון. במידה ולא יש לכסות את השיש ואין להכשיר אותו מחשש שמא הוא מכיל חומרים שלא ניתנים להכשרה.

מפרט הלכתי

בזמננו, מיוצרים משטחי שיש סינתטי מתערובת מיוחדת של אבנים טחונות יחד עם דבק. השימוש במשטחים אלו מעורר את שאלת אופן ההכשרה מבשר לחלב ולהיפך וכן לפסח. מכון צומת מאשר הכשרה בעירוי מכלי ראשון, כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
(א) השיש לא נוצר באופן של אפייה בתנור להקשייתו, שכן אפייה כזו עלולה להחיל עליו דין של כלי חרס.[31]
(ב) השיש אינו כולל חלקים של זכוכית, שלפסיקת הרמ"א[32] אין הגעלה מועילה להם.

[31] יעוין בשו"ת מעשה חושב (ה,כ) ובמאמרו של הרב מוטי הסופר (בכתובת: https://katzr.net/c3394e).
[32] או"ח תנא,כו.

מראש

ניתן לרכוש מערכות בקרת אנרגיה המאושרות ע"י המכון ולפעול על פי ההנחיות הכתובות באישור.

ממי רוכשים? מול החברות המשווקת.

איפה מוודאים שהאישור תקף ומתאים? באתר מכון צומת.

למה צריך לשים לב באישור? התאמת שם הדגם, תוקף והנחיות שימוש.

בדיעבד

לצערנו אין לנו יכולת להתאים מערכות כאלה לאחר רכישה. הבדיקה מתבצעת מול היצרן או היבואן. אפשר להפנות אלינו יצרנים ו/או יבואנים לבדיקת הדגם המוצר לצורך בדיקתו והנפקת אישור במידה והוא מותאם לשימוש בשבת.

מפרט הלכתי

הכותרת 'בית חכם' מאגדת תחתיה מגוון טכניקות חשמליות, בעיקר בתחומי התאורה, המיזוג והתריסים החשמליים, הנעשות ללא מגע יד אדם. כיום (תשפ"א), עיקר הטכניקות הכלולות בכותרת זו ומצויות בארץ, הן הפעלה מרחוק באמצעות טלפון חכם, אך עם הזמן נכנס יותר ויותר שימוש בבינה מלאכותית, כלומר, התניית הפעולה החשמלית בחיישנים המזהים התנהגות אנושית מורכבת, ומפעילים או מכבים מכשירי חשמל על פיה: חיישני תנועה, חיישני נפח, חיישני קול, חיישנים תרמיים, ועוד.

עמדתנו במכון צומת, היא העמדה המקובלת על רוב ככל פוסקי ההלכה בדורנו, שהפעלה מכוונת של מכשיר חשמלי בשבת אסורה אף כשהיא נעשית ללא מגע יד אדם, אלא רק באמצעות חיישנים.[1] לפיכך, שימוש ב'בית חכם' מצריך בחינה הלכטכנית ספציפית לכל מערכת, על מנת להגדיר מהי דרך הפעלת המכשירים בשבת, והאם היא מותרת על פי ההלכה.[2]
תריסים חשמליים – יש לוודא שניתנים להפעלה בשבת באמצעות שעון שבת או בצורה ידנית. ככלל אין להפעיל את המנגנון החשמלי לפתיחה או סגירה בשבת, גם לא באופן עקיף באמצעות מנגנון גרמא!
לפרטים נוספים ראה פתיחת תריס חשמלי בשבת עמדת מכון צומת.

[1] למקורות, ראו בהערה לעיל, בהתייחסות לפאנל חימום.
[2] להתייחסויות ל'בית חכם' בשבת, ראו: צבי רייזמן, 'בית חכם' בשבת, תחומין מ (תש"פ) עמ' 348-331; הרב שי סימינובסקי, מצב שבת למערכת בקרת אנרגיה, אמונת עתיך 130 (שבט תשפ"א) עמ' 141-137; ומאמרו של הרב מנחם פרל באמונת עתיך 132 (תמוז תשפ"א) [בדפוס].

תרמו להמשך מפעל המחקר והלימוד לטובת יישום ההלכה בחיים המודרניים!

המכון הינו עמותה ללא כוונת רווח העוסק במחקר מעמיק והנגשת מידע ויישומים הלכ-טכניים לציבור היהודי שההלכה חשובה לו. לצורך פעילות זו אנו מעסיקים חוקרים ומהנדסים המתמקצעים בנושאי הלכה וטכנולוגיה ונותנים מענה והתאמה למערכות ברמה לאומית, מסחרית ופרטית.